WSPIERA NAS:
Reklama
Reklama
ReklamaFundacja na Rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieszczyzny powstaa w lutym 2001 r. Zostaa zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sdowym pod numerem KRS:0000000291.

Jej podstawowymi celami s:

  • Udzielanie pomocy materialnej i niematerialnej dzieciom polskiego pochodzenia z Republiki Biaoru,
  • Organizacja integracyjnego letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci polskiego pochodzenia z Republiki Biaoru oraz dzieci z polskich domw dziecka i placwek opieki spoecznej,
  • Skupianie wok idei Fundacji osb w kraju i za granic.

Swoje cele fundacja realizuje przez organizowanie zbirek i imprez publicznych, wspprac z podmiotami gospodarczymi oraz dziaalno propagatorsk, informacyjn i wydawnicz w zakresie swych podstawowych celw.

Ponadto Fundacja nawizuje wspprac z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarzdowymi dziaajcymi w zakresie objtym celami Fundacji, nawizuje wspprac krajow i zagraniczn z instyucjami oraz osobami fizycznymi wykazujcymi zainteresowanie celem Fundacji.

Osoby fizyczne i prawne, ktre dokonaj na rzecz Fundacji darowizny lub subwencji,uzyskuj tytu DOBROCZYCY FUNDACJI. Raz do roku, wiosn, wszystkim Darczycom Fundacja przesya specjalne podzikowanie - wiadectwo Darczycy.