Fundacja na Rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny powstała w lutym 2001 r.  Została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS:0000000291.

Jej podstawowymi celami są:

  • Udzielanie pomocy materialnej i niematerialnej dzieciom polskiego pochodzenia z Republiki Białoruś,
  • Organizacja integracyjnego letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci polskiego pochodzenia z Republiki Białoruś oraz dzieci z polskich domów dziecka i placówek opieki społecznej,
  • Skupianie wokół idei Fundacji osób w kraju i za granicą.

Swoje cele fundacja realizuje przez organizowanie zbiórek i imprez publicznych, współpracę z podmiotami gospodarczymi oraz działalność propagatorską, informacyjną i wydawniczą w zakresie swych podstawowych celów.

Ponadto Fundacja nawiązuje współpracę z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji, nawiązuje współpracę krajową i zagraniczną z instyucjami oraz osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celem Fundacji.

Osoby fizyczne i prawne, które dokonają na rzecz Fundacji darowizny lub subwencji, uzyskują tytuł DOBROCZYŃCY FUNDACJI. Raz do roku, wiosną, wszystkim Darczyńcom Fundacja przesyła specjalne podziękowanie - Świadectwo Darczyńcy.